Metodologia

Fem servir una metodologia activa mitjançant el joc, les experiències, les activitats prèvies de tipus manipulatiu i/o corporal que estimulin l’experimentació i l’educació sensorial abans de les fitxes de treball.

 
Dins de l’aula oferim un ambient ric en estímuls amb materials diversos i variats que estimulin les ganes d’aprendre: mural dels càrrecs, mural del temps, mural dels nens/es  que falten, murals dels aniversaris, murals dels centres d’interès i/o projectes, el racó de Jesús, jocs i joguines, racó de la biblioteca, etc.

Fem servir diferents tipus d’agrupaments que promoguin la socialització, la resolució de conflictes, l’autonomia amb els hàbits i rutines, el moviment, el joc simbòlic, el llenguatge oral i els aprenentatges. Afavorint la possibilitat de diferents postures corporals per un desenvolupament correcte del cos, evitant mantenir en excés la posició asseguda i respectant així les necessitats dels nens i nenes d’aquestes edats.

Tenim en compte a l’hora d’organitzar la nostra tasca educativa, l’equilibri entre les estones de descans i d’activitat, l’alternança entre la concentració i les activitats lúdiques, les diferents possibilitats d’agrupament, les activitats motrius de les estàtiques, les manipulatives de les cognitives, i la diversitat d’espais dins i fora l’aula.

Proposem diferents tipus d’activitats per afavorir diverses maneres d’intervenció dels mestres: dirigida, lliure, suggerida i assistida, estimulant i motivant en tot moment l’activitat dels alumnes tant mentalment com física. L’adult donarà suport verbal per tal de donar sentit a les actuacions que els infants vagin realitzant intuïtivament o inconscientment. Proposem activitats que fomentin la creativitat i el sentit crític.

Partim de centres d’interès i projectes propers i motivadors pels infants, sempre respectant els principis de l’aprenentatge significatiu: treballar la memòria comprensiva i no fer un aprenentatge purament mecànic, promoure interès i ganes d’aprendre, treballar la significativitat lògica per poder relacionar el que ja sabien amb els nous aprenentatges ( coneixements previs) i sense oblidar la funcionalitat: els aprenentatges els han de servir per la vida quotidiana i per aprendre coses noves.


El Projecte de Lectoescriptura


El 2n cicle d’Infantil és l’etapa d’aprenentatge on l’alumnat comença a llegir i escriure. És un procés llarg i complex ja que comporta aprendre a construir, interpretar i utilitzar els textos al mateix temps que els comprèn. La finalitat és que els nens i les nenes siguin capaços de comunicar-se en diversos àmbits de la seva vida quotidiana. 

Per poder llegir és necessari comprendre, per aquest motiu cal dominar les estratègies de descodificació per poder processar el text escrit. Inicialment utilitzem el mètode sintètic-fonètic (identificació de cada grafia amb el seu fonema). Més endavant incorporem el mètode global (reconeixement i comprensió global del significat de la paraula escrita.)

Per poder fer tot aquest procés fem servir una metodologia principalment activa on l’alumne la participa vivencialment, utilitzant el propi cos, a través de la psicomotricitat  o diferents tècniques manipulatives d’experimentació de traços. Partint del traç lliure fins al traç amb pauta Montessori. 

Tot això ho fem seguint els principis de l’aprenentatge significatiu, tot realitzant activitats orals com poden ser les converses col·lectives i individuals, dirigides, espontànies, representacions simbòliques, cançons, contes, audicions, teatre. .. El llenguatge escrit pot partir d’activitats de percepció visual i control grafomotriu, utilitzant jocs motrius,  o diferents tècniques de manipulació, com les serradures, farina, pintura, plastilina, corda, punter digital, full lliure, full pautat....

L’objectiu final és que l’alumnat pugui comunicar-se oralment i per escrit fent servir petits textos o frases amb sentit lògic.