Les matèries

El currículum del Batxillerat consta d’una part comuna, que garanteix uns continguts de cultura general, formada per les matèries comunes i la tutoria. I una part diversificada, que prepara l’alumne/a en funció de les seves possibilitats i interessos, formada per les matèries de modalitat, les matèries optatives i el treball de recerca. Les matèries tenen una durada anual.


Les Matèries Comunes


Les matèries comunes del batxillerat tenen com a finalitat aprofundir en la formació general de l’alumnat, augmentar la seva maduresa intel·lectual i humana i aprofundir en aquelles competències generals que tenen un caràcter més transversal i afavoreixen l’aprenentatge continu.

La tutoria consisteix en l’atenció contínua i permanent que els tutors i tutores fan. Aquesta atenció comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal, acadèmica i professional que s’adrecen a l’alumnat per tal d’afavorir la seva maduresa i creixement personal i la seva preparació per a una participació responsable en la societat.

També s’orienta els alumnes per prendre decisions dins l’opcionalitat que ofereix l’estructura mateixa del batxillerat i, en acabar-lo, respecte a la continuïtat dels seus estudis o l’accés al món laboral, tot considerant els seus interessos i els punts forts i febles del seu perfil personal.Les Matèries de Modalitat


Les matèries de modalitat del batxillerat tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis posteriors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral.
 

La part diversificada s’organitza en quatre itineraris: 

    1.Itinerari d'Arts i Humanitats


    2.Itinerari de Ciències Socials i Jurídiques


    3.Itinerari de Ciències de la Naturalesa i de la Salut


    4.Itinerari d'Enginyeria i ArquitecturaEl Treball de Recerca


Tot l’alumnat ha de realitzar un “Treball de recerca” dirigit per un professor/a. La seva finalitat és contribuir decisivament a assolir la competència en recerca i es computa entre les matèries de 2n curs.