Finalitats

El batxillerat pretén proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.

El batxillerat té com a finalitats:
  Finalitat formativa: la formació integral dels alumnes, tot afavorint la seva maduresa intel·lectual i humana i els coneixements i habilitats que li permetin desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i competència.
  Finalitat orientadora: el batxillerat ofereix diversos recursos (activitats de tutoria, opcionalitat curricular, treball de recerca...) per a l'orientació dels alumnes cap a estudis posteriors, universitaris o de formació professional de grau superior, o cap al món del treball.
  

Finalitat Preparatòria: la preparació efectiva dels alumnes per als estudis posteriors, o per a la seva incorporació a la vida laboral, és a dir, l'adquisició de les tècniques i procediments cognoscitius i, en general, el domini i consolidació d'un conjunt de competències que permetin seguir aprenent al llarg de tota la vida.