Els Sagraments

A l'escola Shalom, el nostre Equip de Pastoral, amb la participació de les famílies, s'encarrega de preparar els nostres alumnes i les seves famílies per a la celebració dels sagraments.

Primera Comunió

“Participen plenament en l’Assemblea eucarística dels cristians…”
(Els Bisbes de Catalunya. Directori de Pastoral Sagramental, p.12).

La primera Comunió va precedida d’una catequesi de dos anys, que es duu a terme entre els 7 i 9 anys (3r i 4t de Primària). Aquesta formació té lloc al col·legi, els dimarts de 14h a 14’50h. La celebració del sagrament es fa a la Parròquia de l’escola, l’últim dissabte d’abril.

El material emprat en la realització de la Catequesi és el catecisme “Jesús és el Senyor”, que s’utilitza com a base fonamental de l’itinerari catequètic dels nens i de les nenes, així com els quaderns corresponents a l’any de la catequesi.

Paral·lelament hi ha un procés de formació i informació per als pares i les mares que sol·liciten per als seus fills aquest sagrament. L’assistència de les famílies, per tant, es fa imprescindible per poder acompanyar-los en aquest creixement en la Fe.

 


Baptisme

“Pel baptisme són incorporats a Crist i constitueixen el poble de Déu..., és per això que els anomenen fills de Déu, i ho son.”
(Els Bisbes de Catalunya. Directori de Pastoral Sagramental, p.12).

El Bateig dels nens i de les nenes es celebra, habitualment, a la parròquia del domicili dels pares o en una altra església parroquial. No obstant, a l’escola, també oferim la possibilitat que rebin aquest sagrament que, per circumstàncies concretes, no l’han rebut de petits.

El bateig dels nens en edat escolar té el seu propi itinerari catecumènic, habitualment vinculat i unit a la catequesi per la primera Comunió.

Cada nen o nena que vulgui rebre aquest sagrament, ha de tenir un padrí o madrina. Si hi ha dos, seran home i dona. El col·legi proporcionarà als pares una adequada formació sobre el baptisme. El rector pot demanar als padrins la partida de bateig i de confirmació i, als pares la constatació del matrimoni.

 


Confirmació

"En la Confirmació són marcats, al rebre el mateix Esperit Sant, i així cada cop es configuren més perfectament al Senyor i s’omplen de l’Esperit Sant, donant testimoni davant del món...”
(Els Bisbes de Catalunya. Directori de Pastoral Sagramental, p.12).

La confirmació es celebra habitualment al voltant dels 14 anys després d’una catequesi. S’ofereix de forma voluntària a tots els alumnes d’aquestes edats i són ells mateixos qui sol·liciten rebre la catequesi i el sagrament. Els pares han de confirmar aquesta sol·licitud.

Rebre aquest sagrament, va precedit d’una catequesi de dos anys, entre els 14 i 16 anys (3r i 4t d’ESO), que té lloc a la pròpia escola, els dimecres de 14’45h a 15’30h. La celebració es fa a la parròquia de l’escola, a finals d’abril.

El material que s’utilitza per la catequesi és el proposat pel Secretariat Interdiocesà de Catalunya, l’evangeli de Sant Marc i els quaderns corresponents a cada any de catequesi.

Cada jove que vulgui rebre la Confirmació, ha de tenir un padrí o madrina. La nostra escola formarà als pares i padrins amb una adequada catequesi sobre el sagrament de la confirmació. El rector pot demanar als padrins la partida de bateig i de confirmació.

Hi ha un procés de formació e informació pels pares i padrins abans de rebre el sagrament, i la seva assistència es fa imprescindible per acompanyar-los correctament en aquest creixement en la Fe.