Característiques

Un centre acollidor


En aquesta etapa és imprescindible que les nenes i els nens sentin que tenen un lloc en el seu entorn i que hi confiïn; per això els acollim i acceptem amb estima, coneixent-los i comprenent-los des del respecte i l'afectivitat, i assegurant que es creïn relacions de confiança i vincles amb les persones adultes i els companys i companyes propers.

Als nous alumnes cal donar-los un temps d’adaptació que ocuparà els primers dies d’escola bàsicament, però la seva durada real dependrà de les característiques personals de cadascú.

Duem a terme diferents actuacions per facilitar l’arribada dels alumnes al centre. Es realitzarà una reunió prèvia amb totes les famílies durant els primers dies de setembre, abans que comenci el curs, on s’expliquen les normes generals de l’escola, les específiques del cicle d’infantil i les previsions fetes per dur a terme el procés d’adaptació. 


Una atenció personalitzada


Sabem que en la convivència familiar s'inicia l'educació dels infants, posteriorment entren en el món escolar i la responsabilitat es comparteix; per això cal un lligam entre escola i família, per tal que tinguin un acompanyament coherent i eficaç en el seu desenvolupament. Amb aquesta intenció prioritzem la relació entre família i escola amb diferents actuacions, com el contacte diari mitjançant l’agenda escolar, per la nostra intranet, el correu electrònic, les reunions conjuntes de principi de curs, les entrevistes personals, etc. 

Es posa una atenció especial a la diversitat de l’alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d’aprenentatge tan bon punt es produeixin, gràcies al treball conjunt que fan els mestres i les mestres i el nostre departament d’orientació psicopedagògica.

 
 

Si l’alumne/a presenta dificultats en alguna àrea de coneixement reben una atenció individualitzada per part del mestre o la mestra de suport i, si convé, s’adapten les activitats que es duen a terme, tenint en compte el nivell del nen o la nena. Sabem que és imprescindible que cada nen o nena se senti actiu i capaç d'anar desenvolupant eines i recursos per conèixer el món que l'envolta, amb aquesta intenció dispensem una atenció individualitzada i un seguiment molt acurat de cadascú dels nostres infants.

En el cas dels alumnes que sobresurten de la resta del grup es preparen materials d’ampliació sobre el centre d’interès que estan treballant.La llengua estrangera


Introduïm l’anglès a l’educació infantil a través de diferents activitats com:

          - Music (música).
            - On stage (jocs d’expressió corporal)
            - Storyteller (contacontes).
            - Movement (jocs motrius)
            - Enjoy english (jocs a l’aula en anglès)

Així els nostres nens i nenes arriben a fer un total de 5 hores setmanals d’anglès.Les tecnologies de la informació (TIC)


Totes les nostres aules d’infantil es troben equipades amb pissarres digitals interactives. Des de P3 les TIC són una eina d’ensenyament i aprenentatge fonamental.
 


   
Uniforme


Per aconseguir un sentit de pertinença al centre i afavorir l’ús d’una vestimenta adient que faciliti les activitats escolars i diferenciï el temps escolar del temps d’oci , els nens i nenes d’infantil tenen l’obligació de portar uniforme escolar. Per això s’ha buscat un equipament còmode i pràctic per a la seva activitat diària dins del centre.