Batxillerat

 

El Batxillerat és l'etapa de l'educació secundària postobligatòria que es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. Es tracta d'una etapa formada per dos cursos.

El batxillerat prepara l'alumnat per a estudis posteriors, els alumnes reben el títol de Batxillerat, que els faculta per accedir a la formació professional de grau superior i als estudis universitaris (després de superar una prova d’accés).

Tenint en compte la nostra experiència, en el centre oferim un batxillerat privat amb dues modalitats, cadascuna amb dos itineraris diferents.


La modalitat de ciències i tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines utilitzats en la producció de béns i serveis.

La modalitat d’humanitats i ciències socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.